Odpadové hospodárstvo

Aktuality

_________________________________________________________________

Dňa 12.07.2018 od 7:30 hod. je plánovaná rozkopávka z dôvodu pripojenia vodovodnej prípojky na ceste III triedy smer Dvorec. Vodičom MV doporučjeme využívať cestu III. triedy smer Biskupice.

_________________________________________________________________

VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí všetkým piatim zúčastneným ktorí  boli na verejno-prospešných prácach dňa 30.6.2018 t.j. v sobotu na miestnom cintoríne.

_________________________________________________________________

Žiadame občanov neparkovať na ceste III. triedy a na autobusovej zastávke pod kostolom na podnet občanov z dôvodu zvýšenej bezpečnosti!!!

Zákaz sypania odpadu do silážnej jamy!!!

___________________________________________________________________________________________

Obec Veľké Chlievany spracováva Komunitný plán sociálnych služieb v obci z toho dôvodu oslovujeme obyvateľov našej obce o zapojenia sa a vyplnenie dotazníka do 26.06.2018 vrátane, ktorý nájdete na webovom sídle obce alebo na obecnom úrade Veľké Chlievany a bude slúžiť ako podklad pre tento Komunitný plán. Za spoluprácu vopred ďakuje starostka.

DOTAZNÍK nájdete klik hore Dokumenty a potom opäť Dokumenty hneď v poradí prvý - stačí si ho stiahnuť do PC a vyplnený poslať elektronicky na e mail: velkechlievany@velkechlievany.com alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

______________________________________________________________________________________

Poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z Environmentálneho fondu                                                              v rámci Programu obnovy dediny na Projekt: Revitalizácia stromov 2. etapa

Práce na Lipe vedľa Domu smútkuEF POD 2018 Revitalizácia stromov 2.etapa

 

_________________________________________________________________________

http://www.velkechlievany.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:dokumenty&Itemid=2

Horeuvedený link na

EKOREM - verejná vyhláška údržba ochranného pásma vysokého napätie

_________________________________________________________________________

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje občanom,           že od 1. marca 2018 je v Bánovciach nad Bebravou v prevádzke nová neurologická ambulancia, ktorú prevádzkuje spoločnosť NEUROMED - MUDr. Monika Röhmanová, s.r.o., na základe povolenia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Občania nájdu novú neurologickú ambulanciu na adrese: Školská 768/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie sú v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod.

Telefonický kontakt: 0911 123 330.

 

_________________________________________________________________

Ďakujeme všetkým organizátorom aj zúčastneným za zachovanie tradície

Fašianog v našej obci.

Fašiangy 2018

______________________________________________________________________

Kalendárny zvoz separovaného odpadu na rok 2018

TEDOS spol. s r.o.,  Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

OZV SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava

Sklo 1100 L               Plasty vrecia            Papier 1100 L

2 kontajnery             pred domami               3 kontajnery

Dňa                             Dňa                             Dňa

Január        8.                            19.                              2. a 29.

Február      5.                            16.                               26.

Marec        5.                            16.                               26.

Apríl          3. a 30.                   13.                               23.

Máj            29.                          11.                               21.

Jún             26.                           8.                               18.

Júl              23.                           6.                               16.

August       20.                       3. a 31.                          13.

September 17.                          28.                               10.

Október     15.                          26.                                 8.

November 12.                          23.                                 5.

December  10.                          21.                                3.

Plasty pred domami - Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

NEPATRIA SEM!!!!
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod. Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Sklo do kontajnera na OcÚ a pri COOP Jednote - Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod

NEPATRIA SEM!!!!
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Papier do kontajnerov vedľa Coop Jenoty a na OcÚ - Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

 

NEPATRIA SEM!!!!
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

__________________________________________________________________________

Projekt "Revitalizácia stromov na cintoríne" zrealizovaný z poskytnutia podpory             z Environmentálneho fondu formou dotácie  v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku za rok 2017

 

Ošetrenie stromov arboristamiOšetrenie stromov arboristami

Náhradná výsadba troch stromov

 

Projekt bol realizovaný v mesiacoch od mája do októbra 2017. Vo verejnom obstarávaní zákazka s nízkou hodnotou - prieskumom trhu bola vybraná firma Arboria  s.r.o. Golianovo 37 IČO: 50 850 890  s certifikovaným arboristom  Marekom Áčom v sume 4 770 €. Vlastné zdroje Obce Veľké Chlievany 5% zo sumy t.j. 238,50 € z dotácie Environmentálneho fondu 95% zo sumy t.j. 4 531,50 €.

Po uzavretí zmluvy o dielo  pristúpil k revitalizácií stromov na cintoríne        a to  primárnym ošetrením drevín s rešpektovaním platných noriem, štandardov a legislatívy odbornými arboristickými zásahmi na šiestich stromoch v súlade so “Štúdiou starostlivosti o dreviny v areáli obecného cintorína vo Veľkých Chlievanoch”  a to zdravotným rezom, adekvátnou periférnou stabilizačnou redukciou, inštaláciou dynamického bezpečnostného viazania a nepredpätého statického viazania na týchto šiestich stromoch – 1.Tilia cordata Mill. (lipa malolistá); 2. Acer platanoides L. (javor mliečny, 3. Tilia cordata Mill. (lipa malolistá); 4. Acer platanoides L. (javor mliečny); 5. Tilia cordata Mill. (lipa malolistá); 6. Tilia cordata Mill. (lipa malolistá) a náhradnou výsadbou troch stromov na trvalé stanovište s prípravou výsadbovej jamy (0,125-0,4 m3)výsadba stromov (dreviny s koreňovým balom o 600-800 mm) kotvenie stromov (3 koly o do 100 mm , s dĺžkou 2-3m) troch stromov s chráneným koreňovým balom; správne založenou korunou (bez defektov vetvenia); fyziologicky a biomechanicky vitálne; bez patogénov, s korunou začínajúcou v min. výške 2 m, obvodom kmeňov 14-16 ,výška vysádzaných stromov 3.5 - 4 m s použitím výsadbového materiálu - kotviaci nadzemný systém (kotviace koly) + doplnky kotvenie substrát výsadbový pre obohatenie pôdy 200 L mulčovací materiál - kôra 300 L mykorhiza podpora rastu troch stromov: 1 ks Liriodendron tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý); 1 ks Liquidambar stryraciflua (ambrovník styraxový); 1 ks Gleditsia triacanthos (gledíčia trojtŕňová).

Do realizácie projektu sa zapojili dobrovoľníci a to výkopovými prácami pán Stanislav Košík, Radovan Košík a pri údržbe cintorína po týchto prácach pomáhali aktivační pracovníci z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pracujúci na § 12.

Propagáciu projektu sme uskutočnili v obecnom rozhlase,  na webovom sídle obce: www.velkechlievany.com a na úradnej tabuli obce.

__________________________________________________________________

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018  si BUDÚ môcť vyzdvihnúť  od JÚLA na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

 

 


____________________________________________________________________________________________

ť ľudíAdd what you're doing or how you're feelingTag a location_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pohľadnice obce

Pamätná medaila Juraj Palkovič veľká, malá

poštové známky s Jurajom Palkovičom a erbom obce

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________________________

Rok 2018 - 255.výročie narodenia
POCTA JURAJOVI PALKOVIČOVI

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny, presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ [1]

Za dlhej historickej absencie vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konflikty v Uhorsku začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom o dejiny a historickú identitu. Prvý riadny profesor „československých dejín“ na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka, že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k nám“.[2] Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny ako nástroj politickej a ideologickej moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto poňatej histórie vygumoval alebo na strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

Azda najväčším strašiakom boli dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí úzkej spätosti národnej a naboženskej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať z národných dejín zástoj Katolíckej cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než symbolicky stojí Božie slovo: „Na počiatku bolo Slovo a  Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Impozantný Prológ evanjelistu Jána predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ vystúpil na javisko európskych dejín, kresťanstvo dalo formu a obsah jeho svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju v dlhých storočiach, v ktorých zostal bez akejkoľvek inštitucionalizovanej politicko-územnej opory. Cirkevno-náboženský priestor bol často jediným, v ktorom mohli Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických programov v mnohom ohľade splýval s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny od kresťanstva znamená vnútorne ich vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť popola bez kontúr a významu.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných pokusov. Ich smutným následkom je pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho duchovného a kultúrneho dedičstva a vyznávajúceho diktát relativizmu a prezentizmu, mení na úplnú stratu historickej dimenzie myslenia.

Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palkovič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu, vedno s ostatnými príslušníkmi silnej viacgeneračnej skupiny slovenských vzdelancov a národných buditeľov, ktorých otcom je Anton Bernolák, autor prvej kodifikovanej slovenčiny, ktorou o desaťročia predbehol všetky okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského. Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvá modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu, profesor morálky, prekladateľ filozofických aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a bibliofil, ktorý zozbieral jednu z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.

______________________________________________________________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 22000
Článkov : 12
Počet zobrazení obsahu : 222931