Odpadové hospodárstvo

Aktuality

Pozvánka

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov zvolávam v roku 2017 tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.

Zasadnutie sa bude konať dňa 27.06.2017 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2016

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu

b) Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2016

6. Individuálna výročná správa Obce Veľké Chlievany za rok 2016

7. Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných

priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií

v čase volebnej kampane na území obce Veľké Chlievany

8. Zmluvy

9. Mikroregión Bánovecko - Projekt na predchádzanie vzniku BRKO s 5%   spoluúčasťou

10. Návrh zápisu do kroniky za rok 2016

11. Diskusia - Stavanie mája, - Železný hasič, - Deň matiek,

- DHZO - taktické cvičenie v Slanom jarku

- Solárne osvetlenie s akuboxom pri hlavnom kríži cintorína

- Projekt z EF Program obnovy dediny 2017 Revitalizácia stromov na cintoríne

arboristické ošetrenie 6 stromov a 3 stromy výsadba

- Projekt Prevencia kriminality v obci Veľké Chlievany kamerovým systémom

- Projekt § 52a dobrovoľnícka služba

- Projekt Aktívna staroba 3.ročník ZO JDS Veľké Chlievany z podporou TSK

12. Záver

 

Bc. Zuzana Flórová Starostka obce Veľké Chlievany

Dňa 23.06.2017

______________________________________________________________________

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2017

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane

na území obce Veľké Chlievany

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany v zmysle § 6 a 11 ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 16 zákona           č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť miesta (plagátové plochy) v obci Veľké Chlievany na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane       pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

 

Čl. 2

Základné pojmy a definícia

1. Určením "plagátových plôch" sa rozumie určenie miest, kde sa budú vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane.

2. Za "volebný plagát" sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

3. Za "iné médiá" sa považuje obecný rozhlas a webová stránka obce.

 

 

Čl. 3

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v obci Veľké Chlievany

1. Na území obce Veľké Chlievany sa  u r č u j ú  plagátové plochy na týchto miestach:

A.  Informačná tabuľa – vedľa autobusovej zástavky oproti farskému úradu

B.  Informačná tabuľa – vedľa pošty

 

2. Zakazuje sa vylepovanie volebných plagátov na iných priestranstvách, zariadeniach, stĺpoch verejného osvetlenia, na oploteniach  a budovách a pod.,  okrem vyhradených plôch.

3. Na miestach určených v ods.1 tohto článku budú pre kandidujúce subjekty vyhradené plochy    v takej veľkosti a počte, aby bola zachovaná zásada rovnosti. Plocha vymedzená v ods. 1 sa poskytuje bezplatne.

4. Toto VZN sa nevzťahuje na objekty v súkromnom vlastníctve a objekty vo vlastníctve právnických osôb.

 

 

 

Čl.  4

Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu

1. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty.

2. Umiestnenie volebných plagátov si zabezpečí kandidujúci subjekt v spolupráci s obecným úradom.

3. Kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane  odstráni svoje volebné plagáty z vyhradených plôch.

 

Čl. 5

Sankcie

1. Za porušenie tohto VZN možno uložiť pokutu v zmysle § 86 písm. b) zák. č. 372/1990 Zb.        o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Pokuty uložené za tieto priestupky sú v zmysle § 13 ods. 4 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  príjmom obce.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenie

1. Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12.6.2017.

2. Toto VZN nadobudne platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Veľké Chlievany  a účinnosť 15-dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Veľké Chlievany.

 

 

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 12.6.2017

 

 

 

 

Bc. Zuzana Flórová

Starostka obce

 

Záverečný účet za rok 2016 a Výročná správa za rok 2016 je zverejnená v Dokumenty - Dokumenty: http://www.velkechlievany.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:dokumenty&Itemid=2

_________________________________________________________________

 

28. MÁJ 2017 - MDD športový areál Veľké Chlievany 15:00 hod.

22. JÚL 2017 - DHZO Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce športový areál Veľké Chlievany

02. SEPTEMBER 2017 -  DHZO denná hasičská súťaž o putovný pohár veliteľa DHZO

24.OKTÓBER 2017 ÚCTA K STARŠÍM

NOVEMBER

- TEKVIČKOVÝ SPRIEVOD V MASKÁCH po obci

DECEMBER

-  MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI kultúrny dom,

-  VIANOČNÉ TRHY U NAŠICH SUSEDOV krajín EU - spoznávanie kultúry a tradícií - ?

- BETLEHÉMSKE SVETLO z OcÚ do domovov (24.12.2017)

- BATôŽKOVÝ SILVESTER S PRIVÍTANÍM NOVÉHO ROKA 2018 (kultúrny dom) 31.12.2017

JANUÁR 2018 - NOVOROČNÝ KONCERT v RKC sv. Kataríny Alexandrijsk

____________________________________________________________________

Termíny zvozov triedeného odpadu obalov z domácností

spoločnosťou  EKO Hunka:

Plasty, sklo:

5. apríla 2017, 3. mája 2017, 14. júna 2017, 12. júla 2017,

9. augusta  2017,  6. septembra 2017, 4. októbra 2017,

15. novembra 2017, 13. decembra 2017

Kovy (plechovky z potravín):

5. apríla 2017, 14. júna 2017, 9. augusta 2017,

4. októbra 2017, 13. decembra 2017

Triedený odpad bude v horeuvedený termín vo vreciach pred domami. Zber bude priamo do auta spoločnosťou EKO Hunka. Zberné miesto vedľa budovy obecného úradu slúži len na veľkoobjemový odpad a na stavebný odpad.

Veľkoobjemový odpad a stavebný odpad si dohodne odobrať občan v kancelárií obecného úradu počas pracovných dní. Odpad sa počas víkendu nebude odoberať.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

FAŠIANGY 2017 VEĽKÉ CHLIEVANY

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili tradíciu v našej obci :)))

________________________________________________________________________

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej k orezu a výrubu stromov s upozornením zverejnená     Dokumenty

Dokumenty

________________________________________________________________________

Rozpočet na rok 2017 s trojročným rozpočtom a úpravu rozpočtu r. 2016 nájdete v Dokumenty

Dokumenty

__________________________________________________________________

 

___________________________________

Obec Veľké Chlievany

17. novembra 2016 zrealizovala

STRETNUTIE RODÁKOV

k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany

s pogramom od 14:00 hod.Slávnostná svätá omša v miestnom kostole RKC a od 15:00  v kultúrnom domeCimbalová kapela RAJ, Sestry Bacmaňákové, Jozef Opatovský, ONIMO Čuklasovce Monografia Veľké Chlievany podporená TSK a sponzormi

Gratulácie jubilantom z našej obce,

Folklórne vystúpenie veľkochlievanskej mládeže

Občerstvenie podporil 

Projekt podporila:

Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí pomohli zrealizovať stretnutie rodákov v našej obci.

____________________________________________________________________________________________

 

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017  si BUDÚ môcť vyzdvihnúť  od JÚLA na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

 

 


_______________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________

Obec Veľké Chlievany VYHLASUJE ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

z plastových fliaš,  aviváži, tetrapakov.

Plastové vrchnáky je možné vložiť do pripravenej krabice, ktorá sa nachádza na prízemí v budove obecného úradu.

Darujú sa SOFINKE na liečbu. ĎAKUJEME !!!!

 


 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa koná

počas pracovných dňoch na ocú po telefonickom dohovore a počas separovaného zberu každú druhú sobotu v párnom týždni.

_________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pohľadnice obce

Pamätná medaila Juraj Palkovič veľká, malá

poštové známky s Jurajom Palkovičom a erbom obce

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________

250.výročie narodenia
POCTA JURAJOVI PALKOVIČOVI

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny, presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ [1]

Za dlhej historickej absencie vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konflikty v Uhorsku začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom o dejiny a historickú identitu. Prvý riadny profesor „československých dejín“ na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka, že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k nám“.[2] Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny ako nástroj politickej a ideologickej moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto poňatej histórie vygumoval alebo na strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

Azda najväčším strašiakom boli dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí úzkej spätosti národnej a naboženskej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať z národných dejín zástoj Katolíckej cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než symbolicky stojí Božie slovo: „Na počiatku bolo Slovo a  Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Impozantný Prológ evanjelistu Jána predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ vystúpil na javisko európskych dejín, kresťanstvo dalo formu a obsah jeho svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju v dlhých storočiach, v ktorých zostal bez akejkoľvek inštitucionalizovanej politicko-územnej opory. Cirkevno-náboženský priestor bol často jediným, v ktorom mohli Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických programov v mnohom ohľade splýval s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny od kresťanstva znamená vnútorne ich vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť popola bez kontúr a významu.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných pokusov. Ich smutným následkom je pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho duchovného a kultúrneho dedičstva a vyznávajúceho diktát relativizmu a prezentizmu, mení na úplnú stratu historickej dimenzie myslenia.

Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palkovič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu, vedno s ostatnými príslušníkmi silnej viacgeneračnej skupiny slovenských vzdelancov a národných buditeľov, ktorých otcom je Anton Bernolák, autor prvej kodifikovanej slovenčiny, ktorou o desaťročia predbehol všetky okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského. Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvá modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu, profesor morálky, prekladateľ filozofických aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a bibliofil, ktorý zozbieral jednu z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.

______________________________________________________________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 14307
Článkov : 12
Počet zobrazení obsahu : 151430