Návrh uznesení z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľké Chlievany zo dňa 11.12.2021

Zverejnené
17. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2021