Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany

Zverejnené
31. januára 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2015