Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany Návrh VZN

Zverejnené
21. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2020