Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, v znení VZN č. 1/2015 a VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany