Preskočiť na obsah

Vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ústne pojednávania v prípade všetkých správnych konaní zvolaných stavebným úradom v termíne od 26. 10. 2020 sa odkladajú na neurčito. O obnove konaní budú účastníci konania informovaní. Stavebný úrad do odvolania nebude prijímať nové žiadosti podávané v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“) a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov („správny poriadok“). Všetkým žiadateľom dôrazne odporúčame kontaktovať príslušného referenta telefonicky, príp. e-mailom a dohodnúť si ďalší postup individuálne.