Preskočiť na obsah

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Veľké Chlievany dňa 02.06.2021 (streda) o 18:15 hod. v zasadačke OcÚ Veľké Chlievany v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Zverejnené
31. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

4.   Voľba návrhovej komisie

5.   Projekt Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany MŽP SR  Operačný program Kvalita životného prostredia kód výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62     

6.   Diskusia

7.   Návrh uznesení

8.   Záver

  Dňa 31.05.2021                                                 Bc. Zuzana Flórová starostka obce