Lesy SR š.p. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Zverejnené
21. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2020