Mesto Bánovce nad Bebravou V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 stavebného zákona, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Zverejnené
24. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júla 2020