Preskočiť na obsah

Mesto Bánovce nad Bebravou V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 stavebného zákona, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.