Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ŽP_ Rozhodnutie o schválení dokumentu Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou

Zverejnené
2. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. októbra 2020