Verejná vyhláška IBV Kobida oznámenie o začatí územného konania k líniovej stavbe _EE _TS

Zverejnené
10. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2021