Verejná vyhláška_Oznámene o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 stavebného zákona, ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 28. júla 2021