navrh vzn miestne dane

Zverejnené
30. novembra 2013
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2013