Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany

Upravené
21. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020