Zápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Chlievany konaného dňa 11. decembra 2020

Zverejnené
17. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2021