NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY ZA ROK 2020

Zverejnené
8. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2021 − 23. júna 2021