Zmluva na audit za r. 2020 s Ing. Jozefom Adamkovičom štatutárnym audítorom

Zverejnené
8. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021