Doplnok č. 1/2021 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Chlievany

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Prílohy