Preskočiť na obsah

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Územný plán obce Veľké Chlievany – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Zverejnené
30. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2022 − 14. júna 2022
Kategória


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou,kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velke-chlievany

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou kontaktná osoba: Ing. Zengövá Marcela (e-mail: marcela.zengova@minv.sk, tel. : 0961572662)

Zverejnené: 30.05.2022

Prílohy