Preskočiť na obsah

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Zverejnené
15. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2022 − 4. apríla 2022
Kategória
  • zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

od 15.3.2022

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ do 21 dní odo dňa, kedy boli dokumenty zverejnené, najneskôr do 4. apríla 2022 na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
e-mail: oszp.tn@minv.sk
tel: 032/7411 680

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ sú zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-TN-OSZPI-2022/001273-319

Prílohy