Preskočiť na obsah

Pozvánka

Zverejnené
7. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2024 − 12. júna 2024
Kategória

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov zvolávam v roku 2024 druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch. Zasadnutie sa bude konať dňa 11.06.2024 (v utorok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

  5. Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2023

      a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023

      b) Tvorba rezervného fondu

      c) Použitie rezervného fondu   

  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2024

  7. Zmluvy

  8. Diskusia

  9. Záver

                                                                               Bc. Zuzana Flórová                                                                                                                                Starostka obce Veľké Chlievany       

Dňa 07.06.2024

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/02

Prílohy