Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľkých Chlievan dňa 14.11.2023 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Zverejnené
9. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2023 − 14. novembra 2023
Kategória

Pozvánka

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov zvolávam v roku 2023 šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.

Zasadnutie sa bude konať dňa 14.11.2023 (v utorok) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie                                                                                                                 4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

5. Prerokovanie upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou

6. Návrh na zmenu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dvorec na Obec Veľké Chlievany

7. Zmluvy

8. Diskusia  

9. Záver

                                                               Bc. Zuzana Flórová                                                                                                                                                                                                                                Starostka obce  Veľké Chlievany        

Dňa 09.11.2023

Prílohy