Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Chlievany

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 22. novembra 2022
Kategória

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Chlievany.

Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať dňa 22.11.2022 (v utorok) o 18:30 hod. v kultúrnom dome

Program ustanovujúceho zasadnutia

1. Úvodné náležitosti

1.1 Otvorenie zasadnutia

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

1.4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej starostke

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

1.6 Vystúpenie starostky

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Menovanie zástupcu starostky obce

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7. Určenie platu starostky obce

8. Diskusia

9. Záver

Bc. Zuzana Flórová Starostka obce Veľké Chlievany

16.11.2022

Prílohy