Preskočiť na obsah

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou Odbor starostlivosti o životné prostredie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2023-2027“- Rozhodnutie číslo OU-BN-OSZP-2023/010354-021

Zverejnené
8. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2023 − 26. októbra 2023
Kategória

Zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z.

Obstarávateľ, Mesto Bánovce nad Bebravou, v zastúpení primátorom Ing. Róbertom Gašparíkom doručil Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len ,,oznámenie“) „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2023-2027″.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

rozhodol: Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2023-2027″ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“).

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania a oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webstránke:ttps://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospoda-rskeho-rozvoja-socia-lneho-rozvoja-mesta-banovce-nad-b
Zverejnené: 08.11. 2023

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-BN-OSZP-2023/010354-021

Prílohy