Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Zverejnené
12. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2024 − 10. apríla 2024
Kategória

Voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23.3.2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republi ky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktor ý najneskôr v deň konania volieb dovtši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvod u och rany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byľ volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republ i k y, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

* * *

Ďalšie infonnácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na we bovej stránke

wVvW.minv.sk/?volby-prezidentsr

Prílohy