Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany
 6. Schválenie Zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Chlievany ako prípad hodný osobitného zreteľa SHR Ľ. Kráľovi
 7. Nájomná zmluva s SHR Ľ. Kráľom na základe zverejneného zámeru osobitného zreteľa
 8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Chlievany č. 1/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrad a spôsobe ich určenia a platenia na území Obce Veľké Chlievany
 9. Zmluvy
 10. Diskusia – Stavanie mája k 260. výročiu narodenia Juraja Palkoviča, Deň matiek, MDD
 11. Záver

Prílohy

Popis

Pozvánka

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov zvolávam v roku 2023 prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.

Zasadnutie sa bude konať dňa 10.03.2023 (v piatok) o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany na roky 2023 – 2029
 6. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Chlievany ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. Projekty zamestnanosti z ÚPSVaR – Chyť sa svojej šance; Prax pre mladých; Opatrenie 2 a Opatrenie 3
 8. Projekty – Úrad vlády SR Priama podpora 2023, MŽP SR EF POD 2023, MAS Bebrava,
 9. Zmluvy
 10. 260. výročie narodenia Juraja Palkoviča – kalendáre, mapa,  Spoločné Majstrovstvá  SR a  ČR v cestnej cyklistike pretekov s hromadným štartom v k. ú. obce Veľké Chlievany 18.06.2023 (nedeľa), 100. výročie narodenie MVDr. Vojtecha Lisáka a 20. Výročie úmrtia Mgr. Ferdinanda Guniša
 11. Diskusia – Detský karneval, Fašiangy 2023, Tvorivé dielne k Veľkej noci  
 12. Záver

 

                                   Bc. Zuzana Flórová  

starostka obce  Veľké Chlievany       

Dňa 07.03.2023

Prílohy

Popis

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam v roku 2022 štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.                             

    

Zasadnutie sa bude konať dňa 14.12.2022 (streda) o 17:15 hod. v kultúrnom dome.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

      2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

      3. Voľba návrhovej komisie

      4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

      5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

      6. Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2024 – 2025

      7. Návrh úpravy č. 3 rozpočtu na obce na rok 2022

      8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2021

   9. Žiadosť DHZO o poskytnutie dotácie v sume 1 300 €

   10.  Zaradenie do funkcie technika – strojníka DHZO

      11. Zmluvy

      12. Návrh plánu práce na rok 2023

      13. Diskusia

      14. Záver

       

Prílohy

Popis

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Chlievany.

Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať dňa 22.11.2022 (v utorok) o 18:30 hod. v kultúrnom dome

Program ustanovujúceho zasadnutia

1. Úvodné náležitosti

1.1 Otvorenie zasadnutia

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

1.4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej starostke

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

1.6 Vystúpenie starostky

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Menovanie zástupcu starostky obce

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7. Určenie platu starostky obce

8. Diskusia

9. Záver

Bc. Zuzana Flórová Starostka obce Veľké Chlievany

16.11.2022