Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Územný plán obce Veľké Chlievany – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

30.5.2022

Prílohy

Popis


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou,kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velke-chlievany

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou kontaktná osoba: Ing. Zengövá Marcela (e-mail: marcela.zengova@minv.sk, tel. : 0961572662)

Zverejnené: 30.05.2022

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

ID: OU-TN-OSZPI-2022/001273-319

15.3.2022

Prílohy

Popis

  • zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

od 15.3.2022

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ do 21 dní odo dňa, kedy boli dokumenty zverejnené, najneskôr do 4. apríla 2022 na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
e-mail: oszp.tn@minv.sk
tel: 032/7411 680

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ sú zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/.