Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z.

Obstarávateľ, Mesto Bánovce nad Bebravou, v zastúpení primátorom Ing. Róbertom Gašparíkom doručil Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len ,,oznámenie“) „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2023-2027″.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

rozhodol: Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2023-2027″ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“).

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania a oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webstránke:ttps://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospoda-rskeho-rozvoja-socia-lneho-rozvoja-mesta-banovce-nad-b
Zverejnené: 08.11. 2023

Prílohy

Popis

ZO strany č. 22

Vyhodnotenie pripomienky
Uvedená požiadavka je zahrnutá v pláne VVa VK TSK 2021 – 2027 v rámci návrhu riešenia obcí bez verejného vodovodu.
Obec Veľké Chlievany, Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – zaslanie stanoviska, Veľké Chlievany, list č. 1/22/000064 zo dňa 30.03.2022

  1. Realizáciu kanalizácie vo Veľkých Chlievanoch navrhujeme zmeniť z výhľadového obdobia do najbližšieho realizačného obdobia vzhľadom k tomu, že obec Veľké Chlievany má možnosť pripojenia kanalizácie na ČOV Bánovce nad Bebravou s prípojkou na mestskú časť Biskupice, nakoľko za posledné roky zaznamenávame nárast výstavby rodinných domov t.j. v celkovom počte 27 pričom vznikli aj dve nové ulice a kanalizácia je už nevyhnutná. Dodávateľom pitnej vody v našej obci je už pre 506 obyvateľov Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., z toho dôvodu je v kompetencií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. realizovať kanalizáciu v obci Veľké Chlievany, lebo obec Veľké Chlievany je len akcionár tejto spoločnosti.

Vyhodnotenie pripomienky

Pripomienka sa akceptuje a odkanalizovanie obce Veľké Chlievany neuvádzať ako výhľadovú investičnú akciu, ale ako investičnú stratégiu pre aktuálne plánovacie obdobie.

Prílohy

Popis


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou,kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velke-chlievany

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou kontaktná osoba: Ing. Zengövá Marcela (e-mail: marcela.zengova@minv.sk, tel. : 0961572662)

Zverejnené: 30.05.2022

Prílohy

Popis

  • zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

od 15.3.2022

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ do 21 dní odo dňa, kedy boli dokumenty zverejnené, najneskôr do 4. apríla 2022 na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
e-mail: oszp.tn@minv.sk
tel: 032/7411 680

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ sú zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/.