Verejné vyhlášky

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Lesy SR š.p. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. ID: 29464/2020
21-09-2020
Popis
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trenčíne ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín Číslo: RUVZ/2020/04555-002 Trenčín: 18.09.2020 Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov R O Z H O D N U T I E ID: RUVZ/2020/04555-002
21-09-2020
Popis
Verejná vyhláška RUVZ Rozhodnutie_COVID-19_opatrenia