Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia č. 3/5/1/2023 zo dňa 10. marca 2023

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany

na deň 26.04.2023.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch stanovilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany na 5,33 % pracovného úväzku, t. j. 2 hodiny týždenne.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany:

1. Kvalifikačné predpoklady podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a ďalšie predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie vítané,
 • prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy, ekonomiky alebo práva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových pravidiel verejnej správy, zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) zákona   č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomnú informáciu o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra obce.

3. Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce zašlú písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej textom „Voľba hlavného kontrolóra obce – Neotvárať“ na adresu Obec Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany 80 alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Veľkých Chlievanoch v termíne do 12.04.2023 do 12.00 hod.

Každému kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorý splnil uvedené podmienky

bude oznámený termín, čas a miesto konania voľby.

4. Začiatok funkčného obdobia:

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 01.05.2023. Starostka obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce trvá šesť rokov.

5. Plat hlavného kontrolóra:

Plat hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c ods. 1 písm. b) a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb.     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie poskytne: Bc. Zuzana Flórová, starostka obce Veľké Chlievany, telefonicky na čísle: 0911 424 717, 038/7602386 (OcÚ), príp. e-mailom: obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

                                                                                                             

Vo Veľkých Chlievanoch 14.03.2023

Prílohy

Popis

Obec Veľké Chlievany OZNÁMENIE o určení počtu poslancov, o utvorení volebných obvodov

a určení úväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 k voľbám do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch uznesením č. 6/8/4/2022 zo dňa 23.06.2022 určuje na volebné obdobie rokov 2022 – 2026:

 1. V zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch a starosta obce Veľké Chlievany
 1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, podľa počtu obyvateľov obce, počet poslancov Obecného zastupiteľstva Veľké Chlievany na volebné obdobie 2022 – 2026 na 5 poslancov
 2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľké Chlievany na funkčné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu na plný úväzok, t.j. úväzok 100% (1,0).

Prílohy

Popis

OZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obec Veľké Chlievany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že počet obyvateľov obce Veľké Chlievany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. k 10.06.2022 je

511 obyvateľov.