Súčasnosť

Prvá písomná zmienka

rok 1276

Bánovce nad Bebravou

Okres

Samosprávny kraj

Trenčiansky

Počet obyvateľov

504

Nadmorská výška

217 m.n.m.

Rozloha

515 ha

Rieka

Inovec

hustota obyvatelstva

98,96 obyv/km2

Leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Administratívne je začlenená do okresu Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 3,5 km juhozápadným smerom.

Z hľadiska hierarchizacie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska (KURS 2001) je Obec Veľké Chlievany charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v malo urbanizovanom vidieckom priestore, nachádzajúca sa v záujmovom území ťažiska osídlenia tretej úrovne – okresného mesta Bánovce n/B a hornonitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centra osídlenia Bánovce n/B, Partizánske, Prievidza, Handlová, Žiar nad Hronom, resp. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa spájajúcej centra osídlenia Trenčín/Bánovce n/B – Topoľčany – Nitra – Nove Zámky – Komárno.

V okolitej sídelnej štruktúre Obce Veľké Chlievany dominuje okresné mesto Bánovce n/Bebravou. Hranice katastrálneho územia Obce Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce n/Bebravou (jeho mestskej časti Biskupice) a Obci Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce a Dvorec.
Obec je začlenená do Združenia obcí Bánoveckom, ktoré vzniklo v roku 2003. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obci Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľútov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky a Haláčovce, ktoré sú členmi združenia v oblastiach:
Rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti –
rozvoj turistiky, cestovného ruchu, podpora drobného podnikania a služieb –
životné prostredie –
sociálna a spoločenská oblasť –
rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít –
ochrana historických a kultúrnych hodnôt –
práca s deťmi a mládežou –
publikačná činnosť –