Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania s Mestom Bánovce nad Bebravou