Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Veľké Chlievany.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Veľké Chlievany dňa 02.06.2021 (streda) o 18:15 hod. v zasadačke OcÚ Veľké Chlievany v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Program: 1.   Otvorenie zasadnutia 2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3.   Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 4.   Voľba návrhovej komisie 5.   Projekt Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany MŽP SR  Operačný program Kvalita životného prostredia kód výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62      6.   Diskusia 7.   Návrh uznesení 8.   Záver   Dňa 31.05.2021                                                 Bc. Zuzana Flórová starostka obce                                                                                                                               

Zverejnené 31.5.2021