Verejná vyhláška_Oznámene o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 stavebného zákona, ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Vyvesené
13. júl 2021
Zvesené
28. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória