Lesy SR š.p. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Zverejnená na úradnej tabuli vo Verejných vyhláškach

Zverejnené 21. septembra 2020.
Bez úpravy .