Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Informácia pre verejnosť

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Dvorec“, je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: martina.haluzova@minv.sk
tel. : +421961572662
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom).
Vyššie uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-dvorec
Zverejnené: 04. 08. 2023