Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch 14.12.2022 o 17:15 hod. v kultúrnom dome

9.12.2022

Prílohy

Popis

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam v roku 2022 štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.                             

    

Zasadnutie sa bude konať dňa 14.12.2022 (streda) o 17:15 hod. v kultúrnom dome.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

      2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

      3. Voľba návrhovej komisie

      4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

      5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

      6. Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2024 – 2025

      7. Návrh úpravy č. 3 rozpočtu na obce na rok 2022

      8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2021

   9. Žiadosť DHZO o poskytnutie dotácie v sume 1 300 €

   10.  Zaradenie do funkcie technika – strojníka DHZO

      11. Zmluvy

      12. Návrh plánu práce na rok 2023

      13. Diskusia

      14. Záver

       

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Chlievany

16.11.2022

Prílohy

Popis

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Chlievany.

Ustanovujúce zasadnutie sa bude konať dňa 22.11.2022 (v utorok) o 18:30 hod. v kultúrnom dome

Program ustanovujúceho zasadnutia

1. Úvodné náležitosti

1.1 Otvorenie zasadnutia

1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

1.4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej starostke

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

1.6 Vystúpenie starostky

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Menovanie zástupcu starostky obce

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7. Určenie platu starostky obce

8. Diskusia

9. Záver

Bc. Zuzana Flórová Starostka obce Veľké Chlievany

16.11.2022