Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

E-mailové adresy Obce Veľké Chlievany na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov Obce Veľké Chlievany pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 sú:

a) obecchlievany@slovanet.sk,

b) velkechlievany@velkechlievany.com

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 02.02.2024

Prílohy

Popis

e-mailové adresy:

a) obecchlievany@slovanet.sk,

b) velkechlievany@velkechlievany.com

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 02.02.2024

Prílohy

Popis

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

utváram v obci Veľké Chlievany 1 volebný okrsok a určujem

volebnú miestnosť č. 1

v kultúrnom dome, 956 55 Veľké Chlievany č. 111

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 30.01.2024

Prílohy

Popis

Voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23.3.2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republi ky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktor ý najneskôr v deň konania volieb dovtši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvod u och rany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byľ volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republ i k y, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

* * *

Ďalšie infonnácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na we bovej stránke

wVvW.minv.sk/?volby-prezidentsr