Preskočiť na obsah

História

Z dejín obce Veľké Chlievany

Názov obce je doložený z roku 1276 ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z roku 1398 ako Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 1864 Nagy Helvenyi a z roku 1919 Veľké Chlievany. Predtým, ako sa obec stala majetkom trenčianskeho panstva, patrila do vlastníctva Zoborského kláštora. Po smrti Matúša Čaká Trenčianského sa časť katastra dostáva do rúk cirkevných inštitúcií, menšiu časť vlastnili drobní zemania zo susedných dedín.

1276

Prvá písomná zmienka

Územie Obce Veľké Chlievany bolo osídlené približne od 9. – 10. storočia. Prvá písomná zmienka však pochádza až z roku 1276, z čias vlády Matúša Čáka Trenčianskeho.

1685

Farnosť

– prvý katolícky farár Martin Srnholec. Počas svojho pôsobenia začal viesť farskú matriku od 13. apríla 1685. Evanjelická farnosť (1635 – 1661) prenesenie sídla farnosti z Pečenian do Veľkých Chlievan (Cleven). Na náklady grófa Gašpara Ilešházyho bol vybudovaný nový kostol vo Veľkých Chlievanoch. Do tejto farnosti patrili obce Pečeňany, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce.

1711

Cholera

V roku 1711 v obci vyčíňala cholera, ktorá kosila nielen ľudí, ale neskôr hynul aj dobytok.

1747

Fara a škola

murovaná fara a 1766 murovaná škola pod vedením farára Gregora Purmanna.

1787

Požiar

V roku 1787 prežila obec hrôzu v podobe požiaru. Za obeť padla aj škola aj fara. Novú faru postavili na mieste dnešnej, školu umiestnili na druhej strane ulice. V tom čase žilo v obci 245 obyvateľov, 40 rodín a nachádzalo sa tu 30 domov.

1910

Obyvateľstvo

Na začiatku 20. storočia v obci žilo 349 obyvateľov. Ich počet po roku 1910 vzrástol na 366. Nezamestnanosť a bieda boli charakteristickým znakom života veľkého počtu obyvateľov pred prvou svetovou vojnou.

1935

Potravinové družstvo Konzum

V roku 1935 si Veľkochlievančania svojpomocne v obci založili potravinové družstvo Konzum, ktorým nahradili židovský obchod.

1939

Vznik Slovenského štátu

Vznik Slovenského štátu 14. marca 1939 posilnil kultúrny rozvoj obce a zlepšil ekonomické podmienky obyvateľov. Občania prejavovali oddanosť novému štátu, čo dokumentovali aj tým, že traja dobrovoľníci sa prihlásili do tvoriacej sa slovenskej armády na zásah proti okupačným maďarským vojskám na juhu Slovenska.

1954

V roku 1954 – 1957 pribudla v obci budova miestneho úradu spojená s kultúrnym domom. V rámci bytovej výstavby sa obec rozrástla takmer o 100 nových domov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU DVOREC

1965

Dňa 27. augusta 1965 bola daná do užívania (skolaudovaná) novopostavená 5-triedna základná škola.

1963

Postavenie ZŠ

ZŠ bola postavená v rokoch 1963 – 1965 dodávateľským spôsobom v rámci štátnej výstavby. Rovnakým spôsobom bola vybudovaná a 4. septembra 1965 skolaudovaná aj školská bytovka so 4 malometražnými bytmi, postavená ako súčasť školského areálu pre užívanie tunajšími učiteľmi.

2000

Od 1. júla 2000 bol zmenený názov školy zo ZŠ Veľké Chlievany na ZŠ Dvorec, pretože ZŠ aj MŠ prešla na základe zákona o prechode majetku štátu do majetku tej obce, v ktorej katastri sa nachádzala, teda do majetku a správy Obce Dvorec. Súčastnou riaditeľkou ZŠ Dvorec je Mgr. Nadežda Sokolíková a zástupkyňou Viera Kršková.

MATERSKÁ ŠKOLA

Dňa 28.02.1973 bol prevedený výber staveniska pre stavbu materskej školy blízko areálu základnej školy. Materská škola sa stavala formou akcie „Z“. Stavali ju prevažne občania Obce Veľké Chlievany. 20. novembra 1979 bola MŠ otvorená. Kapacita MŠ je 60 detí. Podobne ako ZŠ aj MŠ prešla od 01. júla 2000 do majetku a správy Obce Dvorec.