Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany

ID: VZN 1/2015

31.1.2015