Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany ID: VZN 1/2015
31-01-2015
Popis
Návrh VZN o danich, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany