Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Chlievany

Zverejnené
16. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2021 − 1. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy