Preskočiť na obsah

Ukončenie projektu s poskytnutím podpory z Environmentálneho fondu na rok 2019 formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Zverejnené 27.2.2020.

v sume 4 990,73 €
vlastné zdroje v sume 262,67€

Revitalizácia stromov v obci 3. etapa
Projekt Revitalizáciu stromov v obci 3. etapu realizovali  dve firmy a to firma TRNOVSKY s.r.o. arboristické práce na 5 ks stromov v mesiacoch júl až október 2019 v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2019/000126
a firma Gaura s.r.o. náhradnú výsadbu s dodaním rastlín a materiálu v zmysle zmluvy o dielo č.1/2019/000127, ktoré sa stali úspešné vo verejnom obstarávaní zo dňa 29.apríla 2019 podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

Firma TRNOVSKY s.r.o. z Bánoviec nad Bebravou vykonala arboristické zásahy pri zachovaní ich všetkých ďalších funkcií v danom prostredí  s rešpektovaním platných noriem, štandardov a legislatívy v súlade so “Štúdiou starostlivosti o dreviny v areáli obecného cintorína vo Veľkých Chlievanoch” pomocou stromolezeckých techník za účelom dosiahnutia maximálnej možnej miery prevádzkovej bezpečnosti  na 5 stromoch a to: Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), ktorého koruna je nad Domom smútku,  2 ks stromov Tilia cordata Mill (lipa malolistá) v najfrekventovanejšom mieste cintorína,  ďalej na Jaseni štíhlom (Fraxinus excelsior) vedľa  autobusovej zastávky a na Tilii cordaty Mill. (lipy malolistej) v lokalite Trasidlá.  Podrobnejší popis a charakteristika zrealizovaného zásahu je uvedená v Protokole o zrealizovaných arboristických prácach s fotodokumentáciou na CD nosiči. 

Firma Gaura s.r.o z Veľkých Chlievan dodala náhradnú výsadbu 30 ks Juniperus media Old Gold, 4 ks Juniperus communis Compressa 100 cm, 45 ks Tavoľník (Spiraea sp.), 12 ks Prunnus laurocerasus Otto Luyken,  225 ks Cotoneaster dammeri, netkanú textíliu proti zaburineniu a náležité práce s realizáciou.  Po ukončení prác vystavila preberací protokol s fotodokumentáciou. Pri realizácií projektu a to orezom konárov a zalievaní rastlín vypomáhali aktivační  pracovníci a pracovník absolventskej praxi s dobrovoľníkmi.