Projekt Wifi pre Teba

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AJA6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľké Chlievany, č.80, 956 55, Veľké Chlievany

Miesto realizácie: Obec Veľké Chlievany

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.7043, 18.22638)

Bod 2 Slovenská pošta – Externý AP (48.70515, 18.22522)

Bod 3 Námestie vedľa COOP Jednoty – Externý AP (48.7039, 18.22621)

Bod 4 Športový areál- Stĺp VO- Externý AP (48.70612, 18.223)

Bod 5 Park Juraja Palkoviča – Externý AP (48.70371, 18.22506)

Bod 6 Športový areál Kabíny – Externý AP (48.70599, 18.22203)

Bod 7 Kultúrny dom – Externý AP (48.70325, 18.22417)

Bod 8 AS zastávka Trasidlá – Externý AP (48.70237, 18.2225)

Bod 9 Dom smútku – – Externý AP (48.70244, 18.22122)

Bod 10 Slaný jarok- Externý AP (48.70575, 18.21624)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 02.06.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Zverejnené 26. januára 2021.
Bez úpravy .