Dohoda č. 20/09/010/71 s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prtizánske o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Zverejnené
7. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. októbra 2020