Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 6171/2016 s MAGNA ENERGIA a.s.

Zverejnené
23. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2021 − 30. júla 2021